Algemene voorwaarden Stubbe IT
Versie geldig vanaf: 4 juni 2012


Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

 • Stubbe IT: onderdeel van Stubbe IT B.V., statutair gevestigd te Katwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28078265.
 • Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan Stubbe IT een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van Producten.
 • Producten: het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Stubbe IT.
 • De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Stubbe IT deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Stubbe IT die strekken tot de verkoop van Producten.
 • De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Stubbe IT.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes zijn dertig (30) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.
 • De door Stubbe IT gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
 • De door Stubbe IT opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

 • Overeenkomsten komen tot stand nadat Klant een door Stubbe IT uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Stubbe IT akkoord is gegaan met deze aanvaarding
 • Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Stubbe IT ondertekend door Stubbe IT retour is ontvangen of zodra Stubbe IT overgaat tot levering van Producten.

 Artikel 4 Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Indien het bestelde Product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door Stubbe IT een nadere levertijd opgegeven, waarbij Stubbe IT zal trachten altijd binnen zes (6) weken levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 • Levering van Producten vindt plaats op een door de Klant te bepalen adres in Nederland. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Klant.
 • In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 4.3, is levering ook buiten Nederland mogelijk indien Stubbe IT en de Klant dit nadrukkelijk overeenkomen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

 • Stubbe IT behoudt zich het eigendom voor van alle aan Klant geleverde zaken, zolang Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Stubbe IT.
 • Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Stubbe IT geschieden. Klant is verplicht Stubbe IT onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
 • Bij gebreke van betaling op de vervaldag zoals vermeldt in de factuur en in het geval van faillissement of surséance van betaling van Klant is  Stubbe IT gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Klant  Stubbe IT bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Stubbe IT om volledige schadevergoeding te vorderen. Teruggenomen goederen crediteert Stubbe IT tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

Artikel 6 Garantie

 • Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient Klant direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te tekenen en Stubbe IT hiervan op de hoogste stellen.
 • Indien de Klant niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Stubbe IT zijn medegedeeld, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 • Op de door Stubbe IT geleverde Producten berust een garantietermijn drie (3) maanden.
 • Indien de Klant een beroep op de garantie wilt doen als omschreven in artikel 6.3 dient de Klant de gebrekkigheid van de door Stubbe IT geleverde Producten aan te tonen.
 • De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in artikel 6 indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant of indien een gebrek is ontstaan door slijtage.
 • Indien de door Klant geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient Klant Stubbe IT een redelijke termijn gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht Stubbe IT niet in staat zijn om overeenkomst na te komen, heeft de Klant het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan Stubbe IT heeft doen toekomen voor de gebrekkige Producten.
 • Eventuele aanspraken van Klant op de verstrekte garantie, schorten overige verplichtingen van Klant voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

 Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • Stubbe IT sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Stubbe IT geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Stubbe IT, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
 • Indien Stubbe IT aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachten de toepasselijk verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Indien er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst zal plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Stubbe IT beperkt tot het door de Klant betaalde factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst.
 • Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stubbe IT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Stubbe IT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 • Stubbe IT is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade.
 • De Klant vrijwaart Stubbe IT tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst

 Artikel 8 Verplichtingen van de Klant

 • In beginsel dient de Klant zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van Stubbe IT en Klant.
 • Klant dient zorg te dragen dat Stubbe IT alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.
 • Klant dient zorg te dragen voor een normaal gebruik en vervoer van de door Stubbe IT geleverde Producten. Wanneer Klant dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 6.
 • Indien Stubbe IT maatwerk levert aan de Klant, dient de Klant alle door Stubbe IT verzochte gegevens aan Stubbe IT doorgeven. Indien de Klant foutieve gegevens doorgeeft aan Stubbe IT, is de Klant gehouden tot volledige betaling van het factuurbedrag zonder dat de Klant recht heeft op vervanging en/of reparatie van het geleverde.

Artikel 9 Overmacht

 • Stubbe IT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Stubbe IT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 Artikel 10 Prijs & Betaling

 • De Klant dient alle facturen binnen de gestelde betalingstermijn van eenentwintig (21) dagen te voldoen.
 • De Klant dient de betaling te verrichten zoals aangegeven staat in de factuur of nadrukkelijk is overeengekomen met Stubbe IT.
 • Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Stubbe IT gemaakt indien Stubbe IT op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Klant verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Klant.
 • Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Stubbe IT zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stubbe IT partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • De Klant en Stubbe IT zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Tenzij van regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter in Den Haag gerechtigd kennis te nemen van geschillen tussen Stubbe IT en de Klant.